Nasze pozostałe produkty:

Program czyste powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Składanie wniosków online z wykorzystaniem Portalu Beneficjenta.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

  • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
  • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
  • Planowany okres spłaty pożyczki: do 180 miesięcy
  • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do 12 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia
  • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
  • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte: nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019 r., po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych od 1.07.2019 r. (nie dotyczy dokumentacji projektowej i audytu energetycznego)
  • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
pompy ciepła powietrzne zestaw do 30 000 zł
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45 000 zł
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł
kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł
mikroinstalacja fotowoltaiczna* zestaw do 30 000 zł

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

Grupa Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja
(procent kosztow kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka
uzupełnienie do wartosci dotacji
Pożyczka
pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 -800 do 80% do 20% do 100%
III 801 -1 000 do 70% do 30% do 100%
IV 1 001 - 1 200 do 60% do 40% do 100%
V 1 201 - 1 400 do 50% do 50% do 100%
VI 1 401 - 1 600 do 40% do 60% do 100%
VII powyzej 1 600 do 30%* do 70% do 100%

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych

Grupa Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja
(procent kosztow kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka
uzupełnienie do wartosci dotacji
Pożyczka
pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy
I do 600 do 90% do 10% do 100% Nie dotyczy
II 601 -800 do 80% do 20% do 100% Nie dotyczy
III 801 -1 000 do 67% do 33% do 100% Nie dotyczy
IV 1 001 - 1 200 do 55% do 45% do 100% Nie dotyczy
V 1 201 - 1 400 do 43% do 57% do 100% Nie dotyczy
VI 1 401 - 1 600 do 30% do 70% do 100% Nie dotyczy
VII powyzej 1 600 do 18% do 82% do 100% do 85 528
VII powyzej 1 600 do 15% do 85% do 100% od 85 529
do 125 528
VII powyzej 1 600 do 0% do 100% do 100% powyżej 125 528

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).