Nasze pozostałe produkty:

Jak wyznaczyć szczytowe zapotrzebowanie cieplne?

Szczytowe zapotrzebowanie cieplne budynku jest to maksymalne zapotrzebowanie cieplne budynku w całym sezonie grzewczym. Wielkość ta determinuje wybór urządzenia grzewczego. Urządzenie grzewcze powinno zostać dobrane tak by jego maksymalna moc grzewcza przewyższała szczytowe zapotrzebowanie cieplne budynku. Każdy budynek ma swoje ściśle określone szczytowe zapotrzebowanie cieplne. Wielkość ta jest wypadkową następujących składowych:
  • technologia budowy – użyte materiały, rodzaj i grubość izolacji
  • powierzchnia – całkowita powierzchnia w tym garaż
  • rodzaju systemu wentylacji – grawitacyjna czy mechaniczna z odzyskiem ciepła
  • lokalizacji – umiejscowienie budynku w określonej strefie klimatycznej
  • ilości mieszkańców
  • ilości mieszkańców - zapotrzebowanie na cwu
  • sposób eksploatacji - oczekiwana temperatura w budynku (domyślnie przyjmuje się +20°C)
Najdokładniejszym sposobem wyznaczenia szczytowego zapotrzebowania cieplnego budynku jest wykonanie obliczeń przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Alternatywną metodą jest oszacowanie z wykorzystaniem współczynników. Powszechnym błędem jest porównywanie budynków o tej samej powierzchni. Powierzchnia jest ważnym czynnikiem determinującym zapotrzebowanie cieplne budynku ale tylko jednym z sześciu stąd zawsze należy uwzględniać wszystkie składowe. Dwa budynki o tej samej powierzchni wykonane w różnych technologiach, umiejscowione w różnych lokalizacjach oraz przy różnych systemach wentylacji będą różnić się co do wielkości szczytowego zapotrzebowania cieplnego. W Polsce występuje pięć stref klimatycznych. Zależnie od strefy przyjmuje się odpowiednio inną minimalną obliczeniową temperaturę zewnętrzną: -16°C, -18°C, -20°C, -22°C oraz -24°C. Lokalizacja budynku w określonej strefie klimatycznej określa minimalną temperaturę zewnętrzną do jakiej będą odnosiły się obliczenia. Warunki znormalizowane określają rownież temperatury wewnętrzne w budynku. Zobacz normę opisującą wyznaczanie szczytowego zapotrzebowania cieplnego budynku - tutaj